REGULAMIN KLUBU
z dnia 24.11.2015r.

1 Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług Mateusz Hakman CF Training we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 59-75, 51-162 . NIP 7551901783, zwany w dalszej części Regulaminu „CrossFit Dogfield”.
2 Klub świadczy usługi zajęć sportowych w zakresie grupowych zajęć CrossFit, treningów personalnych, oraz udostępniania klubu w ramach czasu Open Box do indywidualnych ćwiczeń Członków klubu.
3 Reguluje on stosunki pomiędzy CrossFit Dogfield mieszczącym się we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 59-75, a osobą korzystającą z usług oferowanych przez CrossFit Dogfield dalej zwaną „Członkiem Klubu” oraz Klientami.
4 Z usług Klubu mają prawo korzystać wszyscy chętni, którzy wypełnili Oświadczenie pierwszego wejścia, uiścili opłatę członkowską zgodną z Cennikiem oraz w pełni akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu.

I. DEFINICJE
1 Cennik – lista opłat obowiązujących za zakup określonego rodzaju Karnetu.
2 Karnet – stanowi świadectwo członkostwa i uprawnia do korzystania z usług klubu Crossfit Dogfield.
3 Klient – osoba korzystająca z usług klubu, w sposób krótkoterminowy, na podstawie Wejścia Jednorazowego, Wejść „podróżnik” , programu wprowadzającego w crossfit lub darmowych Wejść Promocyjnych.
4 Członek Klubu – osoba która na podstawie wykupionego karnetu, korzysta z usług klubu.
5 Klub – miejsce świadczenia usług zajęć sportowych przez CrossFit Dogfield przy ul. Jana Długosza 59-75 z siedzibą we Wrocławiu.

II. CZŁONKOSTWO
1 Członkiem klubu może zostać osoba mająca ukończone 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą opiekuna ustawowego, Członkiem Klubu może również zostać osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych.
2 Do nabycia statusu Członka Klubu niezbędne jest wypełnienie Oświadczenia CrossFit Dogfield oraz uiszczenie opłaty za świadczenie zajęć sportowych.
3 Członek klubu może, korzystać z siłowni oraz zajęć grupowych w godzinach otwarcia Klubu lub zajęć online (jeśli takie będą prowadzone), na zasadach określonych w Regulaminie w zależności od rodzaju Karnetu.
4 Członek klubu może korzystać z wolnych stref treningowych, poza zajęciami grupowymi, w wyznaczonych do tego celu godzinach i w sposób nie utrudniający pracy grup treningowych.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KLUBU
1 Każdy Członek Klubu i Klient zobowiązany jest do:
1 zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zachowywania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu,
2 dezynfekowania i oczyszczenia używanego sprzętu po jego użyciu,
3 korzystania z własnego ręcznika podczas ćwiczeń,
4 przebrania się w strój sportowy i zmiany obuwia, przed wejściem na teren sali do ćwiczeń siłowych lub zajęć grupowych,
5 do zostawienia po sobie bezwzględnego porządku oraz czystości, co w szczególności rozumiane jest, jako odkładanie sprzętu we wskazane przez klub miejsce,
6 przechowywania swoich rzeczy w szatni.
7 korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do Klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
8 przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętów należących do Klubu, w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów oraz obsługę,
9 noszenia obuwia kąpielowego na gumowej antypoślizgowej podeszwie w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe,
10 opuszczenia terenu Klubu najpóźniej w godzinach jego zamknięcia,
11 poinformowania obsługi Klubu o ciąży, schorzeniach cukrzycowych, niskim lub wysokim ciśnieniu, chorobach serca lub innych schorzeniach. W ww. przypadkach Członek Klubu/Klient powinien przedstawić w recepcji Klubu oświadczenie lekarza zezwalające na przyjęcie go do Klubu i zezwalające na wykonywanie ćwiczeń.
12 Członek Klubu posiadający karnet ma obowiązek zapisania się na zajęcia przez stronę dedykowaną aplikację WOODGURU bądź w recepcji przed zajęciami. Niezapisanie się na zajęcia będzie jednoznaczne z niedopuszczeniem do treningu.
13 Klient korzystający z usług Klubu na zasadzie jednorazowego wejścia zobowiązany jest do pozostawienia w recepcji Klubu dowodu tożsamości oraz wypełnienia Oświadczenia pierwszego wejścia. W przypadku braku dokumentu tożsamości Klient zobowiązany jest pozostawić w recepcji Klubu kaucję w wysokości 50zł.
14 Członek Klubu ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, jeżeli w tym terminie nie skorzystał z Karnetu.
15 Odstąpienie od umowy następuje w momencie złożenia oświadczenia o odstąpieniu oraz zwrotu niewykorzystanego karnetu w recepcji Klubu.
16 Przed przystąpieniem do zajęć sportowych Członek Klubu zobowiązany jest do zapisania się na zajęcia za pośrednictwem strony internetowej www.crossfitdogfield.pl bądź dogfield.wod.guru
17 Palenie tytoniu, spożywanie oraz sprzedaż alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających na terenie Klubu i obiektu pod adresem Jana Długosza 59-75 jest surowo zabronione. Członkowie Klubu oraz Klienci nie posiadający statusu Członka Klubu nie stosujący się do tego punktu, zostaną wyproszeni z terenu Klubu, a zachowanie takie stanowi rażące naruszenie regulaminu Klubu.
18 Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku złego samopoczucia mogącego chociażby stwarzać poczucie ograniczenia zwykłych funkcji organizmu, w tym m.in.: percepcyjno-ruchowych należy
uzgodnić uczestnictwo z prowadzącym zajęcia.
19 Każda osoba w Klubie zobowiązana jest do używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i w sposób bezpieczny dla użytkownika i osób postronnych.W szczególności surowo zabronione jest rzucanie na terenie siłowni talerzami, sztangami, hantlami i wszelkim innym sprzętem.
20 Osoby niszczące sprzęt i urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne elementy wyposażenia Klubu lub jego pomieszczenia ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.

IV. RODZAJE KARNETÓW i WEJŚĆ DLA KLIENTÓW
1 CrossFit Dogfield oferuje następujące rodzaje karnetów:
2 a) Karnet Miesięczny
3 b) Karnet Roczny
4 c) Karnet Półroczny
5 d) Karnet Kwartalny
6 e) Program wprowadzający w Crossfit
7 f) Wejścia Podróżnik
8 g) Wejście Jednorazowe
9 h) 8 wejść
10 i) Służby mundurowe
11 Wysokość opłat za poszczególne rodzaje karnetów określa Cennik.
12 Promocje i rabaty określone w Cenniku mają charakter czasowy.
13 Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w strukturze karnetów i Cenniku, jednak zmiany te nie będą miały wpływu na wartość już trwających karnetów.

V. OPŁATY
1 Opłaty za Karnety obowiązują w takiej wysokości jak przedstawiono w Cenniku i są płatne najpóźniej przed pierwszym wykorzystaniem karnetu. Opłaty należy uiścić w recepcji Klubu.
2 Opłaty za karnet wyszczególnione są w Cenniku załączonym do niniejszego Regulaminu.
3 Karnety zawierane są na czas określony przez umowę z opłatą pobieraną w cyklach miesięcznych. Kwotą zobowiązania jest cały okres trwania karnetu.
4 Opłaty są należne i płatne za poszczególne okresy rozliczeniowe, okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy lub w zależności od rodzaju Karnetu określona ilość wejść lub okres. Wszelkie płatności otrzymywane z góry będą traktowane, jako wpłaty na poczet usług świadczonych w kolejnych okresach rozliczeniowych.
5 W przypadku, gdy umowa została zawarta na określoną liczbę wejść, opłata za karnet płatna jest w chwili zawarcia umowy.
6 Opłaty za karnet można wnosić w formie gotówkowej i bezgotówkowej przy pomocy portalu WOD GURU
7 Członek Klubu wnosi zwrotną Kaucję w wysokości 50zł, uprawniającą go do prowadzenia zapisów na zajęcia. W przypadku gdy Członek Klubu nie odwoła zapisu na zajęcia, najpóźniej do 3 godzin przed ich rozpoczęciem, z kaucji pobrana zostanie kwota 10zł, którą należy wyrównać przy kolejnej wizycie w Klubie.                                                                    8 Opłata za zawieszenie karnetu to 30% proporcjonalnej stawki miesięcznej. Minimalny okres zawieszenia to 21 dni.                                                                                                                  9 Istnieje możliwość dokonania cesji karnetu na inną osobę, opłata za Cesję wynosi 50zł.                                                                                                                                                                 10 Klub zastrzega sobie prawo do przejścia jedynie na formę zajęć online w przypadku braku możliwości prowadzenia przez klub zajęć na terenie klubu. Nie będzie to stanowiło powodu dla którego Członek Klubu może wstrzymać dokonywanie płatności członkowskich.

VI. REKLAMACJE
1 Członkowie klubu oraz Klienci mogą składać reklamacje dotyczące wykonywania umowy przez CrossFit Dogfield, w formie pisemnej na adres Klubu lub w formie elektronicznej na adres: crossfitdogfield@gmail.com
2 CrossFit Dogfield rozpatruje reklamacje w terminie 21 dni i udziela odpowiedzi w formie pisemnej lub formie elektronicznej, w zależności od sposobu wpłynięcia reklamacji do Klubu.

VII. Dane Osobowe
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
informujemy, że:
1 Administratorem danych osobowych jest Mateusz Hakman CF Training
2 Dane osobowe członków korzystających z usług klubu przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług zgodnie z Regulaminem.
3 Każdy członek ma prawo dostępu do treści swoich danych, a także możliwość dokonania korekty takich danych.
4 Udostępnienie danych osobowych przez Członka Klubu ma charakter dobrowolny. Oznacza to, że Klient nie ma obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże z zastrzeżeniem, że w takim przypadku skorzystanie z usług Klubu nie będzie możliwe.

VIII. Udostępnianie zasobów klubu firmom zewnętrznym.
1 Klub CrossFit Dogfield umożliwia podnajęcie swoich powierzchni na warunkach określonych w Umowie Partnerskiej.
2 Treningi personalne mogą być prowadzone wyłącznie przez trenerów Klubu CrossFit Dogfield, lub trenerów zewnętrznych posiadających własną działalność gospodarczą, którzy dokonali wcześniejszych ustaleń z władzami Klubu i spisali te ustalenia w Umowie Partnerskiej.
3 Każda osoba przebywająca na terenie Klubu CrossFit Dogfield, zobowiązana jest do respektowania zasad niniejszego regulaminu.

IX. INNE POSTANOWIENIA
1 CrossFit Dogfield jest uprawniony do fotografowania swoich obiektów, klientów i Członków Klubu, dla celów reklamowych i promocyjnych usług i produktów CrossFit Dogfield, w tym także utrwalania wizerunku Członków i Klientów klubu. CrossFit Dogfield zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu Klubu. Obrazy z kamer przeglądane są tylko przez osoby do tego upoważnione. Kamery zainstalowane są jedynie w celach bezpieczeństwa i celach dowodowych. Klient podpisując Regulamin wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku.
2 Rzeczy znalezione w Klubie będą przechowywane przez okres 14 dni, na koszt i ryzyko osoby, która taką rzecz w Klubie. Rzeczy pozostawione w Klubie i nieodebrane we wskazanym czasie zostaną uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 k.c. . Za mienie pozostawione niezgodnie z brzmieniem pkt. CrossFit Dogfield nie ponosi odpowiedzialności.
3 CrossFit Dogfield ma prawo do czasowego nieświadczenia usług i zamknięcia Klubu, w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub innych koniecznych działań. W takim przypadku karnety ulegają przedłużeniu o okres trwania remontu.
4 Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Członek klubu przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych powinien zasięgnąć niezależnej porady medycznej.
5 CrossFit Dogfield nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci Członka klubu, powstałe w związku z korzystaniem z usług CrossFit Dogfield (włączając zdarzenia spowodowane użyciem urządzeń lub sprzętu należących do CrossFit Dogfield).
6 CrossFit Dogfield zastrzega sobie, iż uczestnicy szkoleń, warsztatów, imprez, eventów itp. organizowanych przez CrossFit Dogfield wyrażają zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez CrossFit Dogfield wszelkich dokumentów przedstawiających wizerunek uczestników (zdjęcia itp.)
7 Użyczanie karnetu innemu Członkowi klubu oraz osobie trzeciej jest zabronione.
8 W wyjątkowych sytuacjach po wyrażeniu zgody przez pracownika recepcji Członek może zaproponować inną osobę na swoje miejsce w czasie trwania niniejszej umowy. Zaproponowana osoba wejdzie w prawa i obowiązki Członka klubu, po wcześniejszym podpisaniu przez nową osobę Umowy. W celu skorzystania z powyższego Członek klubu musi mieć uregulowane wszystkie dotychczasowe należności z tytułu opłat Członkowskich.                                                                                                                                                                 9 Klub zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo mienia będącego własnością Członków klubu, aczkolwiek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.